سوابق کاری و تحصیلی فاطمه مهدوی   

سوابق شغلی
  خدماتی
شرکت/سازمان: دات کام
از تاریخ: مرداد 1384     تا تاریخ: شهريور 1388
کشور: ایران  شهر: ساری
توضیحات: شخصی
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1391 اسفند 1393 فوق لیسانس مهندسی شبکه های کامپیوتری ایران
بهمن 1388 دي 1390 لیسانس مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر روزبهان 17/55 ساری ایران
مهر 1386 تير 1388 فوق دیپلم کاردانی آزاد 19/50 ساری ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری