سوابق کاری و تحصیلی معصومه امام جمعه   

سوابق شغلی
  مدیرپروژه و برنامه نویس
شرکت/سازمان: پایانه های داده ای نوین
از تاریخ: فروردين 1389     تا تاریخ: آبان 1389
کشور: ایران  شهر: تهران

  عضو هیئت مدیره ، مدیرپروژه و برنامه نویس
شرکت/سازمان: دکفا
از تاریخ: فروردين 1389     تا تاریخ: دي 1389
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارشناس نرم افزار
شرکت/سازمان: سایپا
از تاریخ: شهريور 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر پرو‍ژه - طراح وب - برنامه نویس
شرکت/سازمان: شرکت آبگینه پرداز شرق
از تاریخ: شهريور 1386     تا تاریخ: شهريور 1388
کشور: ایران  شهر: تهران

  طراح وب
شرکت/سازمان: سازمان آموزش و پرورش شهر تهران
از تاریخ: ارديبهشت 1383     تا تاریخ: اسفند 1385
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1387 تير 1390 فوق لیسانس mba تهران ایران
شهريور 1381 خرداد 1385 لیسانس نرم افزار تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری