سوابق کاری و تحصیلی پیمان قربانی   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1395 بهمن 1398 فوق لیسانس کارشناسی ارشد گرایش تجارت الکترونیک آزاد قزوین 17 قزوین ایران
مهر 1390 مهر 1395 لیسانس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار آزاد قزوین 16 قزوین ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری