سوابق کاری و تحصیلی morteza mohammadi   

سوابق شغلی
  شغل آزاد
شرکت/سازمان: My own
از تاریخ: مرداد 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1391 مرداد 1395 فوق لیسانس کارشناس ارشد شبکه های کامپیوتری آزاد اسلامی 16.01 گرمسار ایران
بهمن 1384 شهريور 1387 لیسانس کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر نرم افزار آزاد اسلامی 14 مشهد ایران
مهر 1381 بهمن 1384 فوق دیپلم کاردانی کامپیوتر نرم افزار آزاد اسلامی 14.38 مشهد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری