سوابق کاری و تحصیلی مرتضی چمن آرا   

سوابق شغلی
  هیئت مدیره شرکت ساینا و مدیر عامل شرکت توسعه بین المللی سرزمین پارس و هیئت علمی
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1384     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: هیئت مدیره شرکت ساینا و مدیر عامل شرکت توسعه بین المللی سرزمین پارس از سال 84 و هیئت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی و سازمان هوافضای آمریکا ناسا در سال 91 و مدیر تیم تحقیقاتی LM دانشگاه صنعتی شریف ایران در سال 92
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
فروردين 1387 دانشجو دکترا دارنده دکتری معادل ict از سازمان هوافضای آمریکا ناسا و دکتری افتخاری برق مخابرات و هوافضا و مکانیک از دانشگاه علمی کاربردی ایران ایران