سوابق کاری و تحصیلی hesameddin karimi   

سوابق شغلی
  کارشناس
شرکت/سازمان:
از تاریخ: خرداد 1392     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
دي 1395 فروردين 1397 فوق لیسانس مهندسی صنایع ایمنی صنعتی 17/69 ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری