سوابق کاری و تحصیلی هادی ابراهیمی   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
فروردين 1380 اسفند 1381 لیسانس مدیریت و تکنولوژیit اولین دوره مدرسین آیتی کشور(وزارت کار) تهران ایران
شهريور 1377 شهريور 1380 فوق دیپلم مکانیک ازاد واحد جنوب ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری