سوابق کاری و تحصیلی behnam kaheh   

سوابق شغلی
  مدیریت پروژه
شرکت/سازمان: فتودراپه
از تاریخ: فروردين 1400     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر it
شرکت/سازمان: پرشین آیرون
از تاریخ: فروردين 1399     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر وب سایت
شرکت/سازمان: بازرگانی بهارشیمی آفاق
از تاریخ: شهريور 1398     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  طراح ui
شرکت/سازمان: سارک
از تاریخ: شهريور 1398     تا تاریخ: اسفند 1398
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1387 مهر 1391 لیسانس مهندسی نرم افزار تهران 16 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری