سوابق کاری و تحصیلی علی اکبر پناه جو   

سوابق شغلی
  کارشناس اداری
شرکت/سازمان: روغن نباتی جهان
از تاریخ: شهريور 1385     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: زنجان
توضیحات: انتقال کارخانه به زنجان
  کارشناس اداری
شرکت/سازمان: روغن نباتی جهان
از تاریخ: تير 1382     تا تاریخ: مرداد 1385
کشور: ایران  شهر: کرج

  اپراتور
شرکت/سازمان: روغن نباتی جهان
از تاریخ: شهريور 1375     تا تاریخ: خرداد 1382
کشور: ایران  شهر: کرج

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1375 آذر 1378 فوق دیپلم فوق دیپلم کامپیوتر نرم افزار آزاد 14.49 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری