سوابق کاری و تحصیلی علیرضا اسدی   

سوابق شغلی
  نگهبان
شرکت/سازمان: شرکت لبنیات میماس
از تاریخ: فروردين 1397     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
آبان 1389 دي 1391 دیپلم دیپلم برق صنعتی شهید قاسمی ۱۵ رودسر ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری