سوابق کاری و تحصیلی مرتضی ترکاشوند   

سوابق شغلی
  تدریس
شرکت/سازمان: آموزش و پرورش
از تاریخ: خرداد 1364     تا تاریخ: مهر 1388
کشور: ایران  شهر: تهران

  تدریس
شرکت/سازمان: آموزش و پرورش
از تاریخ: خرداد 1364     تا تاریخ: مهر 1388
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری