سوابق کاری و تحصیلی تکتم محمدیان   

سوابق شغلی
  کارشناس امور مالی
شرکت/سازمان: دارویی کارن مشهد
از تاریخ: آذر 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  کارشناس اینترنتی و انفورماتیک
شرکت/سازمان: سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری مشهد
از تاریخ: ارديبهشت 1390     تا تاریخ: خرداد 1390
کشور: ایران  شهر: مشهد

  کارشناس امور در زمینه ict
شرکت/سازمان: سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری مشهد
از تاریخ: مهر 1389     تا تاریخ: بهمن 1389
کشور: ایران  شهر: مشهد

  کارشناس کارگاه کامپیوتر
شرکت/سازمان: دانشگاه علمی کاربردی صنایع و معادن
از تاریخ: مهر 1388     تا تاریخ: آذر 1388
کشور: ایران  شهر: مشهد

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1384 بهمن 1388 لیسانس کامپیوتر مشهد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری