سوابق کاری و تحصیلی علی بالوی پور   

سوابق شغلی
  آموزش زبان انگلیسی
شرکت/سازمان: آموزشگاه زبان انگلیسی ارس
از تاریخ: شهريور 1391     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: آموزشگاه زبان انگلیسی و زبان های خارجی ارس http://arasedu.com
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1384 دانشجو لیسانس علوم آزمایشگاهی تهران 15 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری