سوابق کاری و تحصیلی سهیل مهدوی   

سوابق شغلی
  مدیر پروژه طراحی و ساخت معماری
شرکت/سازمان: مهندسان مشاور گرینه
از تاریخ: شهريور 1380     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1373 اسفند 1379 فوق لیسانس کارشناس ارشد معماری آزاد واحد تهران مرکزی 18.5 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
https://www.linkedin.com/in/sohail-mahdavi-aa91866a