سوابق کاری و تحصیلی سید محمد امینی   

سوابق شغلی
  مدیر پروژه
شرکت/سازمان: شرکت سیتکس
از تاریخ: ارديبهشت 1388     تا تاریخ: تير 1391
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: برنامه نویسی ساعت های حضور و غیاب
  برنامه نویس
شرکت/سازمان: طرفه نگار
از تاریخ: فروردين 1387     تا تاریخ: خرداد 1388
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: تیم طراحی نسخه جدید هلو
  برنامه نویس
شرکت/سازمان: پگاه آفتاب
از تاریخ: بهمن 1385     تا تاریخ: فروردين 1387
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: برنامه نویس
  مدیر پروژه
شرکت/سازمان: پرتونیک
از تاریخ: خرداد 1381     تا تاریخ: آذر 1384
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری