سوابق کاری و تحصیلی محسن شهریاری   

سوابق شغلی
  کارشناس تیم طراحی و پیاده سازی مرکز داده
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1383     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: کارشناس تیم طراحی و پیاده سازی مرکز داده
  مدیر مرکز داده سازمان
شرکت/سازمان:
از تاریخ: شهريور 1380     تا تاریخ: فروردين 1383
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: مدیر مرکز داده سازمان
  مدیر سیستم تضمین کیفیت
شرکت/سازمان:
از تاریخ: شهريور 1378     تا تاریخ: شهريور 1380
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: پیاده سازی و مدیریت سیستم تضمین کیفیت
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1374 مرداد 1378 لیسانس کارشناس ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری