سوابق کاری و تحصیلی ساناز آریاپور   

سوابق شغلی
  کارشناس کامپیوتر
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1380     تا تاریخ: مرداد 1392
کشور: ایران  شهر: شیراز

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری