سوابق کاری و تحصیلی ساجده فیروزبخت   

سوابق شغلی
  تدریس در رشته فلسفه
شرکت/سازمان: دانشگاه قم
از تاریخ: مهر 1397     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: قم

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1394 دانشجو دکترا رشته فلسفه سراسری تبریز تبریز ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
بنده دو کتاب فلسفی را ترجمه کرده که در دست ویرایش نهایی و اقدامات نهایی است