سوابق کاری و تحصیلی پروانه سالاری   

سوابق شغلی
  عکاس
شرکت/سازمان:
از تاریخ: آبان 1394     تا تاریخ: ارديبهشت 1396
کشور: ایران  شهر: بندرعباس

  مدیر اموزشگاه
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1391     تا تاریخ: خرداد 1392
کشور: ایران  شهر: بندرعباس

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1385 خرداد 1389 لیسانس مدیریت بازگانی هرمزگان بندرعباس ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری