سوابق کاری و تحصیلی سعید جوکار   

سوابق شغلی
  کارشناس طراحی واجرا
شرکت/سازمان: مهد تندیس پایدار
از تاریخ: ارديبهشت 1397     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارشناس طراحی
شرکت/سازمان: بوم رنگ
از تاریخ: شهريور 1396     تا تاریخ: ارديبهشت 1397
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارشناس طراحی
شرکت/سازمان: کیمیا الکترونیک
از تاریخ: مرداد 1393     تا تاریخ: اسفند 1395
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1389 بهمن 1391 لیسانس مهندسی معماری شهر قدس 15 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری