سوابق کاری و تحصیلی سامان شکیبایی   

سوابق شغلی
  حسابدار
شرکت/سازمان: بازرگان رجایی
از تاریخ: تير 1384     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  حسابدار
شرکت/سازمان: بازرگان ایران سبز
از تاریخ: ارديبهشت 1378     تا تاریخ: تير 1390
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری