سوابق کاری و تحصیلی navisa lesani   

سوابق شغلی
  مدرس زبان
شرکت/سازمان: خصوصی
از تاریخ: تير 1386     تا تاریخ: شهريور 1388
کشور: ایران  شهر: لنگرود

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1388 بهمن 1390 فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی پیام نور رشت ایران
مهر 1382 تير 1386 لیسانس مترجمی زبان آزاد 18.29 رشت ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری