سوابق کاری و تحصیلی neda haghparast   

سوابق شغلی
  مدیر تبلیغات
شرکت/سازمان: شرکت سپیداندیشه کالا
از تاریخ: شهريور 1384     تا تاریخ: ارديبهشت 1385
کشور: ایران  شهر: تهران

  سرپرست تبلیغات
شرکت/سازمان: گروه صنعتی بوتان
از تاریخ: تير 1379     تا تاریخ: شهريور 1384
کشور: ایران  شهر: تهران

  مسئول امور اداری
شرکت/سازمان: شرکت اکتیران
از تاریخ: تير 1374     تا تاریخ: تير 1379
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: شرکت اکتیران در زمینه دکوراسیون اداری فعالیت دارد
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری