سوابق کاری و تحصیلی محمد رضا رنجبر   

سوابق شغلی
  تدریس شبکه های کامپیوتری
شرکت/سازمان:
از تاریخ: شهريور 1397     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1396 دانشجو فوق لیسانس نرم افزار دانشگاه صنعتی سجاد 18.45 مشهد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری