سوابق کاری و تحصیلی m i   

سوابق شغلی
  حسابدار
شرکت/سازمان: شرکت حمل و نقل
از تاریخ: ارديبهشت 1396     تا تاریخ: خرداد 1399
کشور: ایران  شهر: مریوان

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1392 مرداد 1396 لیسانس حسابداری پیام نور 18.77 مریوان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری