سوابق کاری و تحصیلی محمد امین بگرضایی   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1394 مهر 1398 دکترا مهندسی نفت 19.15 ایران
مهر 1390 مهر 1392 فوق لیسانس مهندسی مخازن 17.06 ایران
مهر 1383 مهر 1387 لیسانس مهندسی نفت 17.21 ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری