سوابق کاری و تحصیلی م حیدری   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1387 خرداد 1389 لیسانس مهندسی نرم افزار از دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی شهید اشرفی 16.69 اصفهان ایران
بهمن 1384 خرداد 1387 فوق دیپلم کاردانی نرم افزار از اموزشکده فنی شهرکرد - اموزشکده فنی شهرکرد 17.03 شهرکرد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری