سوابق کاری و تحصیلی علیرضا یونس زاده حقیقی   

سوابق شغلی
  مربی هنری
شرکت/سازمان: موسسات فرهنگی هنری
از تاریخ: تير 1358     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: شیراز
توضیحات: علیرضایونس زاده حقیقی لیسانس هنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازی - تبحر در روزنامه نگاری-خبرنگاری-کتابداری- مسئول امورفرهنگی موسسات
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری