سوابق کاری و تحصیلی علیرضا یونس زاده حقیقی   

سوابق شغلی
  روزنامه نگاری-خبرنگاری
شرکت/سازمان: ایرنا-ایسنا-روزنامه ایران سپید
از تاریخ: مرداد 1385     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: شیراز
توضیحات: علیرضایونس زاده حقیقی لیسانس هنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازی وتبحر وتجربه درروزنامه نگاری وخبرنگاری
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری