سوابق کاری و تحصیلی حمید جمالی   

سوابق شغلی
  رییس کارگاه
شرکت/سازمان: مشارکت ساخت
از تاریخ: مهر 1385     تا تاریخ: شهريور 1389
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: وظایف: مدیریت پروژه ساخت مطابق با برنامه زمانبدی ، نقشه‌های اجرایی و بودجه‌بندی ، تهییه و ارائه تخمینی بودجه برای پروژه ساخت ، تهییه و اجرای برنامه های کنترل کیفیت ، تهییه و ارایه جدول های زمانبندی و نحوه پیشرفت کار به کارفرما ، استخدام و نظارت بر فعالیت‌های پیمانکاران و کارگران
  کارشناس دفتر فنی
شرکت/سازمان: مشارکت ساخت
از تاریخ: تير 1384     تا تاریخ: شهريور 1389
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: عضو دفتر فنی و مسئول فنی بخش طراحی ، نظارت و اجرای سازه
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1385 دي 1387 فوق لیسانس مهندسی و مدیریت ساخت صنعتی امیرکبیر 16.40 تهران ایران
مهر 1381 شهريور 1385 لیسانس عمران/ عمران صنعتی امیرکبیر 14.00 تهران ایران