سوابق کاری و تحصیلی سرباز گمنام   

سوابق شغلی
  اپراتور تولید
شرکت/سازمان: پارس توسعه
از تاریخ: آبان 1388     تا تاریخ: بهمن 1388
کشور: ایران  شهر: شهر صنعتی پرند

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری