سوابق کاری و تحصیلی مهرداد شهباز   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1390 بهمن 1396 لیسانس مکانیک گرایش ماشین ابزار علمی کاربردی 16 کرج ایران
شهريور 1390 بهمن 1393 فوق دیپلم کاردانی ماشین ابزار علمی کاربردی 16 کرج ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری