سوابق کاری و تحصیلی morteza khosh   

سوابق شغلی
  مخابرات خوزستان
شرکت/سازمان: مخابرات
از تاریخ: فروردين 1389     تا تاریخ: فروردين 1390
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
فروردين 1387 فروردين 1390 فوق دیپلم دارای مدرک فوق دپلم کامپیوتر ازاد 15 واحد دزفول ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری