سوابق کاری و تحصیلی داوود قرائی   

سوابق شغلی
  مدیریت بازرگانی بازاریابی و فروش
شرکت/سازمان: IGP
از تاریخ: شهريور 1384     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
آذر 1389 تير 1391 فوق دیپلم مدیریت پروژه ایران
دي 1388 آذر 1391 فوق دیپلم بازاریابی و فروش ایران
ارديبهشت 1385 بهمن 1389 فوق دیپلم تبلیغات ایران
شهريور 1384 مهر 1387 دیپلم روابط عمومی ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

من...

دلیر ، مغرور و بی نیاز ...

اما... نه.... از دلیری ، غرور و استغنا...

که از . نداشتن و نخواستن ......

زندگی ...

کوچکتر از آن بود که مرا برنجاند .. و زشت تر از آنکه .. دلم را بلرزاند ....

.... و من ....

تهی دست تر از آنکه از دست دادنی ، مرا بترساند ...