سوابق کاری و تحصیلی mona arefpoor   

سوابق شغلی
  bikar
شرکت/سازمان:
از تاریخ: دي 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: man dr tarikhe 26 dey mahe 1390 defae kardam va hanooz shoghle monasebi peyda nakardam.
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1388 دي 1390 فوق لیسانس nano physic kashan 18.6 ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری