سوابق کاری و تحصیلی امیر رضا گردش زاده   

سوابق شغلی
  عضو هیئت علمی
شرکت/سازمان: پژوهشگاه علوم وفناوری رنگ
از تاریخ: آبان 1387     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1383 آبان 1386 فوق لیسانس مهندسی مواد- سرامیک پژوهشگاه مواد و انرژی ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری