سوابق کاری و تحصیلی ابوالفضل آقا علیزاده   

سوابق شغلی
  تحویلدار
شرکت/سازمان: فروشگاه تعاونی مجلس
از تاریخ: بهمن 1395     تا تاریخ: فروردين 1396
کشور: ایران  شهر: تهران

  تحویلدار
شرکت/سازمان: فروشگاه تعاونی مجلس
از تاریخ: بهمن 1395     تا تاریخ: فروردين 1396
کشور: ایران  شهر: تهران

  تدریس خصوصی ریاضی
شرکت/سازمان:
از تاریخ: شهريور 1393     تا تاریخ: دي 1395
کشور: ایران  شهر: مشگین شهر و اردبیل

  تدریس خصوصی ریاضی
شرکت/سازمان:
از تاریخ: شهريور 1393     تا تاریخ: دي 1395
کشور: ایران  شهر: مشگین شهر و اردبیل

  نسخه پیچ و حسابدار
شرکت/سازمان: بهداری نیروی انتظامی
از تاریخ: مهر 1385     تا تاریخ: خرداد 1386
کشور: ایران  شهر: قشم
توضیحات: در سال ۸۳ هم در مشگین شهر بصورت پاره وقت در داروخانه کار میکردم .
  نسخه پیچ و حسابدار
شرکت/سازمان: بهداری نیروی انتظامی
از تاریخ: مهر 1385     تا تاریخ: خرداد 1386
کشور: ایران  شهر: قشم
توضیحات: در سال ۸۳ هم در مشگین شهر بصورت پاره وقت در داروخانه کار میکردم .
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1391 مرداد 1393 فوق لیسانس آنالیز ریاضی محقق اردبیلی ۱۶/۲۸ اردبیل ایران
مهر 1391 مرداد 1393 فوق لیسانس آنالیز ریاضی محقق اردبیلی ۱۶/۲۸ اردبیل ایران
مهر 1387 مرداد 1391 لیسانس ریاضی محض محقق اردبیلی ۱۵/۱۸ اردبیل ایران
مهر 1387 مرداد 1391 لیسانس ریاضی محض محقق اردبیلی ۱۵/۱۸ اردبیل ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری