سوابق کاری و تحصیلی شهروز پارسا فر   

سوابق شغلی
  کارمند
شرکت/سازمان: aastra
از تاریخ: فروردين 1378     تا تاریخ: تا کنون
کشور: کانادا  شهر: ونکور

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
آذر 1384 مرداد 1387 لیسانس دارای لیسانس مهندسی نرم افزار بیرمنگام 17 بیرمنگام سیتی انگلیس
فروردين 1380 مرداد 1383 لیسانس مهندسی نرم افزار تورنتو 18 تورنتو کانادا

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری